FORENINGENS VEDTÆGTER:

Kapitel 1 Foreningsgrundlaget

§1 Foreningens navn er Politologisk Bogformidling. Foreningen er stiftet den 22. juni 1993 af studerende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

§2 Foreningen er hjemmehørende på Aarhus Universitet, Aarhus kommune.

§3 Foreningens formål er på et politisk neutralt grundlag at formidle samfundsvidenskabelig litteratur til gavn for de studerende. Foreningen er et nonprofit foretagende, og et eventuelt overskud kan udelukkende anvendes til billiggørelse og forbedring af foreningens ydelser samt til støtte af politisk neutrale studenteraktiviteter på institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

§4

Stk. 1 Følgende kan være medlemmer af foreningen:
a) Studerende og ansatte der følger undervisning udbudt ved Institut for Statskundskab
b) Kandidater udgået fra Institut for Statskundskab
c) Bachelorer udgået fra Institut for Statskundskab

Stk. 2 Bestyrelsen kan beslutte at optage medlemmer uden for denne kreds

Kapitel 2 Foreningens interne forhold

§5
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 31. marts. Hele bestyrelsen nyvælges hvert år. Tidligere bestyrelsesmedlemmer kan genopstille. De afgående forpersoner eller andet bestyrelsesmedlem forpligter sig til at stå til rådighed for en nyvalgt bestyrelse frem til sommerferien i følgende periode hvis nødvendigt. Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres mindst 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen med angivelse af foreløbig dagsorden.

Stk. 2 På generalforsamlingen skal følgende punkter optages på dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Forpersonernes beretning
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer og op til tre suppleanter.
8. Anbefalinger til den nye bestyrelse
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt.

Stk. 3 Fire medlemmer af foreningen kan indstille, at vedtægterne ændres. Indstillingen skal vedtages med totredjedels flertal blandt de fremmødte medlemmer. Det skal af den offentliggjorte dagsorden fremgå, at der er tale om vedtægtsændringer.

Stk. 4 Vedtægtsændringer og indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Alle indkomne forslag skal offentliggøres af Politologisk Bogformidling senest dagen før generalforsamlingen.

Stk. 5 Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Af bestyrelsen specielt inviterede kan overvære generalforsamlingen. Afgivelse af stemme kan kun ske ved fremmøde og ikke ved fuldmagt.

Skt. 6 To bestyrelsesmedlemmer eller en tredjedel af samtlige medlemmer kan kræve en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Indkomne forslag.

Stk. 7 Forpersonerne – eller i disses fravær næstformanden – skal senest 14 dage efter fremsættelsen af, det i stk. 6 nævnte krav, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Stk. 8 Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel majoritet, jf. dog §5 stk. 3

§6

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Bestyrelsens funktionsperiode løber fra den nye bestyrelses konstituering til og med næstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 2 8 bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling ved at følge den i §5 stk.1 og § 6 stk.3 procedure.

Stk. 3 Er der på generalforsamlingen 8 eller færre kandidater betragtes alle som valgt. Er der flere end ti kandidater, sker valget ved almindelig skriftlig flertalsafstemning. Hver stemmeberettigede råder over ti stemmer. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat og hver stemme skal bruges. De ti kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. De øvrige kandidater indtræder som suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. I tilfælde af stemmelighed ved den sidste bestyrelsesplads foretager der en ny skriftlig afstemning blandt de bestyrelseskandidater der er stemmelighed i mellem. Ved fortsat stemmelighed trækkes lod.

Stk. 4 Er der på generalforsamlingen ikke opnået en fuldtallig bestyrelse på 10 personer, kan generalforsamlingen give bemyndigelse til, at den nyvalgte bestyrelse i bestyrelsesåret selv kan supplere sig til en fuldtallig bestyrelses uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Dette skal dog være blandt foreningens medlemmer.

Stk. 5 Personer, der er ansat hos, eller på anden vis er økonomisk involveret i en konkurrerende boghandel, kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 6 Revisorerne må ikke være nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer.

§7

Stk. 1 Senest en uge efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en forperson og næstforperson eller en forpersonssgruppe af to ligestillede forpersoner. De resterende bestyrelsesmedlemmer indgår som menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens afgørelser er gyldige, når enten forperson eller næstforperson er til stede, og et flertal, dog mindst tre, har vetoret for en afgørelse, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

Stk. 2 Den til enhver tid siddende bestyrelse har ansvaret for udviklingen i egenkapitalen. På grundlag af § 3 stk. 1 udarbejder den tiltrådte bestyrelse en politik for udviklingen i egenkapitalen.

Stk. 3 Endvidere udarbejder bestyrelsen en programerklæring for hvert semesters aktiviteter.

Stk 4 Stk. 4 Det stk. 2 og stk. 3 vedtagne kan på forespørgsel fremlægges for medlemmer og fremlægges på den følgende ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 3 (formandens beretning).

§8

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af regnskaber for foreningens aktiviteter samt revision af disse. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. I stiftelsesåret dog fra oprettelsesdatoen til 31. december.

§9

Stk. 1 Bestyrelsen holder møde, så ofte dette findes hensigtsmæssigt. Forpersonen – eller i dennes fravær næstforpersonen – forestår indkaldelsen og udsendelse af skriftlig dagsorden således, at denne er bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest tre dage før mødet.

Stk. 2 Et medlem af bestyrelsen kan forlange bestyrelsen indkaldt indenfor 14 dage.

Stk. 3 Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at møde op til et bestyrelsesmøde, kan denne stemme ved afgivelse af fuldmagt.

Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer skal have en fast ugentlig vagt i foreningen.

§10

Ekstraordinære møder kan afholdes, såfremt forpersonen eller et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. Der kan dog kun træffes beslutninger på et ekstraordinært møde, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede, eller samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 24 timer forinden har modtaget skriftlig indkaldelse eller har tiltrådt mødets afholdelse. På et ekstraordinært møde kan kun træffes beslutninger, der ikke kan afvente behandling på næste ordinære møde.

§11

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres referat. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet. Referatet godkendes som det første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

§12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens møder er lukkede, dog kan specielt inviterede overvære disse, eventuelt med taleret. Møderne ledes af forpersonen.

§13

Til sikring af en ansvarlig drift af bogformidlingen bemyndiges bestyrelsen til at oprette stillinger, der indeholder varetagelse af følgende opgaver: bogindkøb, bogholderi, sekretariatsfunktion for bestyrelsen og daglige, administrative driftsopgaver.

§14

Stk. 1 Foreningens ansatte har, såfremt bestyrelsen ønsker dennes nærvær, mødepligt til bestyrelsesmøderne. Foreningens ansatte har tale-, men ikke stemmeret på møderne. Foreningens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Foreningens ansatte kan forlange bestyrelsen indkaldt.

Stk. 3 Foreningens ansatte kan få deres mening indført i protokollen, der føres over bestyrelsesmøderne.

Kapitel 3 Foreningens eksterne forhold

§ 15

Stk. 1 Foreningen tegnes af forpersonen og et andet bestyrelsesmedlem. I forpersonens fravær er det næstforpersonen og et andet bestyrelsesmedlem.

Stk 2. Foreningens driftsansvarlige kan ved udstedelse af fuldmagt jf. §15 stk. 1 underskrive på vegne af foreningen.

§16

Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin egen formue.

Kapitel 4 Foreningens opløsning

§17

Stk. 1 Foreningens opløsning skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst totredjedels flertal på begge. Den anden generalforsamling skal afholdes tidligst 8 senest 21 dage efter foregående generalforsamling.

Stk. 2 Et eventuelt overskud ved realisering af foreningens aktiver skal overgå til videreførelse af foreningens formål, subsidiært politisk neutrale studenterforeninger på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Den likviderende generalforsamling træffer beslutning herom med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Overskuddet må ikke udloddes blandt medlemmerne.

Kapitel 5 Ikrafttræden

§18

Nærværende vedtægter træder i kraft den 22. juni 1993. Ændret på generalfor-samlingen den 18. marts 1994. Ændret på generalfor-samlingen den 1. april 1998. Ændret på generalforsamlingen den 25. marts 1999. Ændret på generalforsamlingen den 30. marts 2000. Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 2001. Ændret på generalforsamlingen den 15. marts 2007. Ændret på generalforsamlingen 13. marts 2008. Ændret på generalforsamlingen 14. marts 2016. Ændret på ekstraordinær generalforsamling 2022

 

X
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.