Handelsbetingelser & datapolitik

Note!
If you wish to translate our webshop to english, we recommend you to do the following:

1) Use Google Chrome

2) Use the “translate webpage” function

 

Handelsbetingelser

1. Gælder for alle produkter købt på Politologisk Bogformidlings hjemmeside.

2. Alle varer skal hentes i Politologisk Bogformidling, Bartholins Allé 7, bygning 1332-016, 8000 Aarhus C.

3. Politologisk Bogformidling garanterer ikke for leveringstiden af pensum købt efter deadlines.

4. Politologisk Bogformidling tager forbehold for pensum i restordre, fejl o.l. der kan forsinke leveringen af købte varer.

5. Politologisk Bogformidling forbeholder sig retten til kun at sælge pensum til studerende, der følger undervisningen udbudt af Institut for Statskundskab.

6. Produkter købt på Politologisk Bogformidlings hjemmeside skal afhentes på samme semester, hvorpå de er bestilt.

7. Der er 14 dages returret på alt som købes på hjemmesiden fra den dag, det er klar til afhentning i Politologisk Bogformidling

8. Hvis man ønsker at returnere en vare, skal man kontakte Politologisk Bogformidling over vores facebookside.

9. Dog er der særlige regler for bøger, som laves “print on demand”. Disse bøger er såkaldte bestillingskøb, hvorfor der ikke er fortrydelsesret for disse bøger, da de printes særligt til de studerende.

Disse handelsbetingelser er gældende fra d. 11. februar 2018. Politologisk Bogformidling har til hver en tid ret og lov til at ændre handelsbetingelserne.

Vedtægter

Kapitel 1 foreningsgrundlaget

§ 1
Foreningens navn er Politologisk Bogformidling. Foreningen er stiftet den 22. juni 1993 af studerende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

§ 2
Foreningen er hjemmehørende på Aarhus Universitet, Aarhus kommune.

§ 3
Foreningens formål er på et politisk neutralt grundlag at formidle samfundsvidenskabelig litteratur til gavn for de studerende. Foreningen er et nonprofit foretagende, og et eventuelt overskud kan udelukkende anvendes til billiggørelse og forbedring af foreningens ydelser samt til støtte af politisk neutrale studenteraktiviteter på institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

§ 4
Stk. 1 Følgende kan være medlemmer af foreningen:
a) Studerende og ansatte der følger undervisning udbudt ved Institut for Statskundskab
b) Kandidater udgået fra Institut for Statskundskab
c) Bachelorer udgået fra Institut for Statskundskab

Stk. 2 Bestyrelsen kan beslutte at optage medlemmer uden for denne kreds

Kapitel 2 Foreningens interne forhold

§ 5
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 31. marts. Hele bestyrelsen nyvælges hvert år. Tidligere bestyrelsesmedlemmer kan genopstille. Den afgående formand eller andet bestyrelsesmedlem forpligter sig til at stå til rådighed for en nyvalgt bestyrelse frem til sommerferien i følgende periode hvis nødvendigt. Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres mindst 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen med angivelse af foreløbig dagsorden.

Stk. 2 På generalforsamlingen skal følgende punkter optages på dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer og op til tre suppleanter.
8. Anbefalinger til den nye bestyrelse
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt.

Stk. 3 Fire medlemmer af foreningen kan indstille, at vedtægterne ændres. Indstillingen skal vedtages med totredjedels flertal blandt de fremmødte medlemmer. Det skal af den offentliggjorte dagsorden fremgå, at der er tale om vedtægtsændringer.

Stk. 4 Vedtægtsændringer og indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Alle indkomne forslag skal offentliggøres af Politologisk Bogformidling senest dagen før generalforsamlingen.

Stk. 5 Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Af bestyrelsen specielt inviterede kan overvære generalforsamlingen. Afgivelse af stemme kan kun ske ved fremmøde og ikke ved fuldmagt.

Skt. 6 To bestyrelsesmedlemmer eller en tredjedel af samtlige medlemmer kan kræve en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Indkomne forslag.

Stk. 7 Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – skal senest 14 dage efter fremsættelsen af, det i stk. 6 nævnte krav, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Stk. 8 Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel majoritet, jf. dog §5 stk. 3

§ 6
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Bestyrelsens funktionsperiode løber fra den nye bestyrelses konstituering til og med næstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 2 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling ved at følge den i §5 stk.1 og § 6 stk.3 procedure.

Stk. 3 Er der på generalforsamlingen seks eller færre kandidater betragtes alle som valgt. Er der flere end seks kandidater, sker valget ved almindelig skriftlig flertalsafstemning. Hver stemmeberettigede råder over seks stemmer. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat og hver stemme skal bruges. De seks kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. De øvrige kandidater indtræder som suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. I tilfælde af stemmelighed ved den sidste bestyrelsesplads foretager der en ny skriftlig afstemning blandt de bestyrelseskandidater der er stemmelighed imellem. Ved fortsat stemmelighed trækkes lod.

Stk. 4 Er der på generalforsamlingen ikke opnået en fuldtallig bestyrelse på 6 mand, kan generalforsamlingen give bemyndigelse til, at den nyvalgte bestyrelse i bestyrelsesåret selv kan supplere sig til en fuldtallig bestyrelses uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Dette skal dog være blandt foreningens medlemmer.

Stk. 5 Personer, der er ansat hos, eller på anden vis er økonomisk involveret i en kon-kurrerende boghandel, kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 6 Revisorerne må ikke være nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer.

§ 7
Stk. 1 Senest en uge efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en formand og næstformand eller en formandsgruppe af to ligestillede formænd. De resterende bestyrelsesmedlemmer indgår som menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens afgørelser er gyldige, når enten formand eller næstformand er til stede, og et flertal, dog mindst tre, har vetoret for en afgørelse, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

Stk. 2 Den til enhver tid siddende bestyrelse har ansvaret for udviklingen i egenkapitalen. På grundlag af § 3 stk. 1 udarbejder den tiltrådte bestyrelse en politik for udviklingen i egenkapitalen.

Stk. 3 Endvidere udarbejder bestyrelsen en programerklæring for hvert semesters aktiviteter.

Stk 4 Stk. 4 Det stk. 2 og stk. 3 vedtagne kan på forespørgsel fremlægges for medlemmer og fremlægges på den følgende ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 3 (formandens beretning).

§ 8 
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af regnskaber for foreningens aktiviteter samt revision af disse. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. I stiftelsesåret dog fra oprettelsesdatoen til 31. december.

§9
Stk. 1 Bestyrelsen holder møde, så ofte dette findes hensigtsmæssigt. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – forestår indkaldelsen og udsendelse af skriftlig dagsorden således, at denne er bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest tre dage før mødet.

Stk. 2 Et medlem af bestyrelsen kan forlange bestyrelsen indkaldt indenfor 14 dage.

Stk. 3 Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at møde op til et bestyrelsesmøde, kan denne stemme ved afgivelse af fuldmagt.

Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer skal have en fast ugentlig vagt i foreningen.

§ 10
Ekstraordinære møder kan afholdes, såfremt formanden eller et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. Der kan dog kun træffes beslutninger på et ekstraordinært møde, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede, eller samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 24 timer forinden har modtaget skriftlig indkaldelse eller har tiltrådt mødets afholdelse. På et ekstraordinært møde kan kun træffes beslutninger, der ikke kan afvente behandling på næste ordinære møde.

§ 11
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres referat. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet. Referatet godkendes som det første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 12
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens møder er lukkede, dog kan specielt inviterede overvære disse, eventuelt med taleret. Møderne ledes af formanden.

§ 13
Til sikring af en ansvarlig drift af bogformidlingen bemyndiges bestyrelsen til at oprette stillinger, der indeholder varetagelse af følgende opgaver: bogindkøb, bogholderi, sekretariatsfunktion for bestyrelsen og daglige, administrative driftsopgaver.

§ 14
Stk. 1 Foreningens ansatte har, såfremt bestyrelsen ønsker dennes nærvær, mødepligt til bestyrelsesmøderne. Foreningens ansatte har tale-, men ikke stemmeret på møderne. Foreningens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Foreningens ansatte kan forlange bestyrelsen indkaldt.

Stk. 3 Foreningens ansatte kan få deres mening indført i protokollen, der føres over bestyrelsesmøderne.

Kapitel 3 Foreningens eksterne forhold

§ 15
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. I formandens fravær er det næstformanden og et andet bestyrelses-medlem.

Stk 2. Foreningens driftsansvarlige kan ved udstedelse af fuldmagt jf. §15 stk. 1 underskrive på vegne af foreningen.

§ 16
Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin egen formue.

Kapitel 4 Foreningens opløsning 

§ 17
Stk. 1 Foreningens opløsning skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst totredjedels flertal på begge. Den anden generalforsamling skal afholdes tidligst 8 senest 21 dage efter foregående generalforsamling.

Stk. 2 Et eventuelt overskud ved realisering af foreningens aktiver skal overgå til videreførelse af foreningens formål, subsidiært politisk neutrale studenterforeninger på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Den likviderende generalforsamling træffer beslutning herom med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Overskuddet må ikke udloddes blandt medlemmerne.

Kapitel 5 Ikrafttræden

§ 18
Nærværende vedtægter træder i kraft den 22. juni 1993. Ændret på generalfor-samlingen den 18. marts 1994. Ændret på generalfor-samlingen den 1. april 1998. Ændret på generalforsamlingen den 25. marts 1999. Ændret på generalforsamlingen den 30. marts 2000. Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 2001. Ændret på generalforsamlingen den 15. marts 2007. Ændret på generalforsamlingen 13. marts 2008. Ændret på generalforsamlingen 14. marts 2016.

Integritets- og datapolitik

Når du færdes på Politologiskbogformidling.dk accepterer du samtidig nedenstående datapolitik.

1. Hvem administrerer websitet?
Denne hjemmeside administreres af:
Politologisk Bogformidling
Bartholins Allé 7
Bygning 1332 – 016
8000 Aarhus C
CVR: 17 12 39 47

Når du færdes på websitet indsamles oplysninger om dig. Her kan du læse hvilke oplysninger vi indsamler, og til hvilke formål de indsamles til.
Har du spørgsmål til håndtering til vores håndtering af persondata, er du velkommen til at kontakte os på adressen: pb@ps.au.dk

2. Hvilke persondata lagrer vi?
Politologisk Bogformidling indsamler de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med medlemskab af foreningen og køb på sitet. Her indsamles oplysningerne: e-mail adresse.
Derudover indsamles oplysninger om din færden på websitet, se evt. mere under cookiepolitik.

3. Hvilke formål indsamles oplysningerne til?
De personoplysninger vi indsamler bruges primært til at gennemføre de køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges også til at få et større kendskab om dig og de brugere, der færdes på vores side. Oplysningerne anvendes til at forbedre vores produkter og services, at tilpasse indhold, samt til statistiske formål.

4. Videregives oplysningerne til andre?
Oplysningerne videregives ikke til 3. part, medmindre du har givet et udtrykkeligt samtykke hertil eller persondataloven undtagelsesvist tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.

5. Hvor lang tid opbevares data?
Personoplysninger slettes løbende efterhånden, som de formål, de blev indsamlet til afsluttes. Hvis du ønsker af få dine data hos Politologisk Bogformidling slettet, så skal du rette henvendelse til den dataansvarlige hos Politologisk Bogformidling.

6. Hvordan er oplysningerne beskyttet?
Dine personoplysninger bliver gemt på computere med begrænset adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende med henblik på at sikre en sikker og fortrolig håndtering af oplysningerne.
Vi kan dog ikke garanterer en 100% sikker overføring af data via Internettet.

7. Hvordan kan vi kontaktes?
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Politologisk Bogformidling har om dig. Hvis de oplysninger vi har om dig ikke er korrekte, kan du naturligvis altid få dem ændret eller slettet. Du kan altid gøre indsigelse mod at vi behandler oplysninger om dig og du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til at vi behandler dine oplysninger.
Har du spørgsmål i øvrigt om behandling af behandling af personoplysninger eller andre forhold om Politologisk Bogformidlings services, så er du altid velkommen til at kontakte os.

8. Cookies – generelt
Når du besøger dette website indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.
Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.
Når du besøger dette website modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

8.1 Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

8.2 Hvordan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer.

8.3 Hvad bruges cookies til på vores websites?
Vi bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.

8.4 Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker nærmere oplysninger om dette website og brugen af cookies, er du velkommen til at kontakte os:
Politologisk Bogformidling
Bartholins Allé 7
Bygning 1332 – 016
8000 Aarhus C

X
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.